BADACZE - PRZYRODNICY I ARCHEOLODZY

Prof. zw. dr hab. Boles³aw Nowaczyk - æyciorys

Funkcje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Komitety i towarzystwa pozauczelniane:

Dzia³alno¶ę naukowa

. ukaza³o siź drukiem ponad 170 publikacji organizator lub wspó³organizator:

Dzia³alno¶ę dydaktyczna:

Pod Jego kierunkiem zosta³o napisanych: ponad 200 prac magisterskich, 2 rozprawy doktorskie (dr Katarzyna Issmer - 1997, dr Magdalena Ratajczak-Szczerba - 2000). Recenzowa³ 2 wnioski o tytu³ profesora, 2 wnioski o tytu³ profesora nadzwyczajnego, 2 rozprawy habilitacyjne, 14 rozpraw doktorskich. Przygotowywa³ 2 recenzje wydawnicze habilitacji, 50 recenzji wydawniczych monografii i artyku³ów, 49 recenzji projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych. Prowadzi³ zajźcia m. in. ; z geomorfologii, geografii turystycznej krajów skandynawskich, Szwajcarii, Austrii, geografii turystycznej wybranych krajów, wprowadzenia do nauk o Ziemi, przyrodniczych podstaw gospodarowania oraz seminaria, praktyki dyplomowe i zajźcia w terenie.

Odznaczenia:

Otrzyma³ nagrody: